Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Άρειος Πάγος: Δικαίωμα του εργοδότη η μονομερής αλλαγή τόπου, χρόνου και τρόπου εργασίας...

Το ελεύθερο στον εργοδότη να μεταβάλει μονομερώς τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο της εργασίας δίνει απόφαση του Αρείου Πάγου, αφήνοντας έκθετους τους εργαζόμενους να προστατεύονται μόνον από μία διάταξη ενός άρθρου που απαγορεύει την κατάχρηση του δικαιώματος του εργοδότη.Σύμφωνα με δημοσίευμα του enikonomia.gr, η νέα απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου (682/2017) προβλέπει πως ο εργοδότης έχει το ελεύθερο να μεταβάλει κατά το δοκούν τους όρους της παροχής της εργασίας του εργαζόμενου, στο πλαίσιο της άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος και για την προσφορότερη οργάνωση της εργασίας και της επιχείρησης.
 Όπως αναφέρεται, ο εργαζόμενος προστατεύεται πλέον μόνο από τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ. που απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώματος του εργοδότη.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, που επικαλείται δηλώσεις του εργατολόγου Γιάννη Καρούζου, κατά το άρθρο 7 εδ. α του νόμου 2112/920, «Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι’ ην ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου». 

Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 648 και 652 Α.Κ., μονομερής μεταβολή θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας από τον εργοδότη που γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτού και χωρίς ο εργοδότης να έχει τέτοια ευχέρεια από όρο της συμβάσεως ή το νόμο ή τον τυχόν υπάρχοντα κανονισμό εργασίας της επιχειρήσεως.

Όπως ωστόσο υπογραμμίζεται, για την εφαρμογή της άνω διατάξεως του εδαφίου α του άρθρου 7 του ν. 2112/920 δεν αρκεί μόνο η μεταβολή των όρων εργασίας να είναι μονομερής, αλλά απαιτείται επί πλέον να είναι και βλαπτική για τον εργαζόμενο, δηλαδή να προκαλεί σ’ αυτόν άμεση ή έμμεση υλική ή ηθική ζημία.
 

Με απλά λόγια, εάν ο εργοδότης αποφασίσει να αλλάξει στους όρους εργασίας τον τόπο, τον χρόνο ή τον τρόπο της, και η μεταβολή αυτή δεν είναι αντίθετη προς το νόμο και τους όρους της συμβάσεως, θεωρείται πως γίνεται κατ’ ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος. 

Η μεταβολή αυτή, για τον Άρειο Πάγο, ακόμα και σε βάρος του μισθωτού, δεν θεωρείται πως επιβαρύνει τον εργαζόμενο.

Μάλιστα, ο Άρειος Πάγος δεν θεωρεί μονομερή βλαπτική μεταβολή το γεγονός της παροχής επί σειρά ετών της εργασίας σε ορισμένο τόπο ή χρόνο, καθώς αυτό δεν σημαίνει πως δημιουργήθηκε σιωπηρά συμβατικός όρος για την απασχόληση του εργαζομένου μόνο στον τόπο αυτό ή στο συγκεκριμένο ωράριο. Τα παραπάνω μπορούν να ανατραπούν από την μονομερή εξουσία του εργοδότη, η άσκηση της οποίας «υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, έστω και αν η εξουσία του εργοδότη στηρίζεται στο νόμο ή στη συμφωνία των μερών».

Ειδικότερα, όπως εξηγείται στο δημοσίευμα, η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 652 Α.Κ. δίνει στον εργοδότη το δικαίωμα και την εξουσία να προσδιορίσει το περιεχόμενο της υποχρέωσης του μισθωτού για παροχή εργασίας, καθορίζοντας τους όρους της παροχής της, τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο, εφόσον οι όροι αυτοί δεν έχουν προσδιορισθεί από κανόνες δικαίου ή από την εργασιακή σύμβαση. 

Δηλαδή ο εργοδότης, ως διευθυντής της εκμετάλλευσης, έχει την εξουσία να οργανώνει και να διευθύνει την επιχείρησή του με βάση τα κρινόμενα απ’ αυτόν ως πλέον αποτελεσματικά γι’ αυτήν κριτήρια.

Σημειώνεται, παρόλα αυτά, πως ο μονομερής προσδιορισμός των όρων εργασίας που επιχειρεί ο εργοδότης με βάση το διευθυντικό δικαίωμά του πρέπει να υπηρετεί τους σκοπούς του δικαιώματος αυτού, δηλαδή την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της εργασίας και την προσφορότερη οργάνωση της επιχειρήσεως.
 

Πότε είναι βλαπτική η μονομερής μεταβολή


Για να θεωρηθεί βλαπτική η μεταβολή των όρων εργασίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, απαιτείται να συντρέχουν και άλλα πραγματικά περιστατικά από τα οποία να συνάγεται σαφώς πρόκληση υλικής ή ηθικής ζημίας του μισθωτού ή καταχρηστική άσκηση του εκπορευόμενου από τη ρηθείσα διάταξη διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 652, 656, 349-351, 288 Α.Κ., 7 εδ. α ν. 2112/1920 και παρ. 3 άρθρου 5του ν.3198.1955 προκύπτει ότι η βλαπτική για τον εργαζόμενο μεταβολή των όρων της συμβάσεώς του δεν επιφέρει τη λύση αυτής, ούτε υποχρεώνει το μισθωτό να αποχωρήσει από την εργασία του, αλλά εάν ο εργοδότης προβεί σε μονομερή βλαπτική για το μισθωτό μεταβολή των όρων εργασίας ή κατά την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματός του προβεί κατά κατάχρηση αυτού στον προσδιορισμό της παροχής εργασίας, ο μισθωτός έχει διαζευκτικά τα δικαιώματα:
 
 1. ν’ αποδεχθεί τη μεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύμβαση, τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι έγκυρη εφόσον δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη του νόμου ή στα χρηστά ήθη,
 2. να θεωρήσει την πράξη αυτή του εργοδότη ως άτακτη εκ μέρους του καταγγελία της εργασιακής σύμβασης και αποχωρώντας από την εργασία του ν’ απαιτήσει την καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπεται από το ν. 2112/920 και
 3. να εμμείνει στην τήρηση των συμβατικών όρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους προ της μεταβολής όρους, οπότε, εάν ο εργοδότης δεν αποδεχθεί αυτή, καθίσταται υπερήμερος περί την αποδοχή της εργασίας και οφείλει μισθούς υπερημερίας ή, εκφράζοντας την αντίθεσή του, να παράσχει τη νέα εργασία του και να προσφύγει στο δικαστήριο, ζητώντας να υποχρεωθεί ο εργοδότης του να τον απασχολεί σύμφωνα με τους προ της μεταβολής όρους (ΟλΑΠ 25/2003, , ΑΠ 130/2016, ΑΠ 132/2016, σχετ. ΑΠ 1212/2006).

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Ειδική ΓΣ την Τρίτη 18/7

Καλούμε όλα τα μέλη της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ την Τρίτη 18.7.17 στις 12:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων στα Κεντρικά γραφεία του ΟΛΠ σε Ειδική Γενική Συνέλευση για αποδοχή όρων συλλογικής διαπραγμάτευσης και έγκριση του σχεδίου του νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΟΛΠΤο σχέδιο του νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΟΛΠ που θα υποβληθεί για έγκριση από την Ειδική ΓΣ της Ένωσης την Τρίτη 18/7, μπορείτε να το διαβάσετε ΕΔΩ.
Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη.

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

''Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο''...

Πάει και το κερδοφόρο λιμάνι Ηρακλείου – Στο σφυρί από το ΤΑΙΠΕΔ για την εξυπηρέτηση του χρέους – Καταγράφουν βελτίωση κερδοφορίας κατά 45%.

 Στο «σφυρί» βγαίνουν τα 10 περιφερειακά λιμάνια, στα οποία μοναδικός μέτοχος είναι το ΤΑΙΠΕΔ.
Πρόκειται για τα λιμάνια Ελευσίνας, Ηρακλείου, Καβάλας, Λαυρίου, Ραφήνας, Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Πάτρας και Κέρκυρας.


Μέχρι τα τέλη του έτους, θα έχει οριστικοποιηθεί το σχέδιο για την αξιοποίησή τους, είτε με πώληση μετοχών, είτε με παραχωρήσεις επιμέρους δραστηριοτήτων, είτε μέσω συστάδων.
Όπως ανέφερε η πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, σε χθεσινή ενημερωτική συνάντηση, οι σύμβουλοι μπορεί να προτείνουν, είτε πώληση μετοχών του οργανισμού λιμένα, όπως σε ΟΛΠ και ΟΛΘ, είτε παραχώρηση μιας δραστηριότητας (π.χ. κρουαζιέρα) σε μεμονωμένα λιμάνια ή σε τρία λιμάνια ως ενιαία σύμβαση, κλπ.
Μάλιστα, μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του έτους ενδέχεται να προκηρυχτεί κάποιος σχετικός διαγωνισμός.

Τα οικονομικά μεγέθη

Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα, στο 9μηνο, παρουσίασαν οι 10 Οργανισμοί Λιμένων, στους οποίους το ΤΑΙΠΕΔ είναι ο μοναδικός μέτοχος (Ελευσίνα, Ηράκλειο, Καβάλα, Λαύριο, Ραφήνα, Αλεξανδρούπολη, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο, Πάτρα, Κέρκυρα).
Από αυτά προκύπτει ότι, σε όλα τα λιμάνια, πλην της Πάτρας, καταγράφεται βελτίωση της κερδοφορίας (κατά μέσο όρο +45%).

Αυτό, σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, οφείλεται «στη καλή διαχείρισης που γίνεται από τις διοικήσεις των Οργανισμών Λιμένων, μέσω της περιστολής κόστους, της βελτιστοποίησης των λειτουργιών και της εφαρμογής καλών πρακτικών, στο πλαίσιο μιας κεντρικής διαχείρισης που γίνεται και με τη συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ».

Βελτίωση καταγράφει και ο κύκλος εργασιών 6 εξ’ αυτών (Ελευσίνα, Ηράκλειο, Καβάλα, Λαύριο, Ραφήνα, Αλεξανδρούπολη,).


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝΦΟΡΕΑΣ ΚΥΚΛΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9ΜΗΝΟΥ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ  ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9ΜΗΝΩΝ 2016-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΡΔΩΝ 9ΜΗΝΩΝ 2016-2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΡΔΩΝ 9ΜΗΝΩΝ 2016-2015
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 3.906.685,00 € -5,10% 552.916,00 € +56%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. 2.676.674,00 € +41,93% 477.833,00 € +82%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 4.320.032,00 € -5,31% 17.401,00 € +0,01%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 5.126.394,00 € +0,25% 71.787,00 € +3,29%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 3.059.799,00 € +85,52% 966.030,00 € +181%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. 2.604.014,00 € -33,99% 380.357,00 € +63%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ 2.766.449,00 € +18,44% 221.576,00 € +39%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕ 3.916.135,00 € -2,71% -681.466,00 € -38%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  ΑΕ 1.837.930,00 € +2,29% 103.124,00 € +28%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜEΝΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε. 672.042,00 € +23,90% 99.769,00 € +60%


Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

IDC: '' A clear ...F** U ''

             
                                                                                                                                                          Πηγή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΒΟΜΒΑ

                                   Οι Κινέζοι της Cosco ζήτησαν να μεταφερθεί η έδρα του ΟΛΠ στην Κίνα!

Παρότι επιχείρησαν να κάνουν, εν κλειστώ και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, την πρώτη γενική συνέλευση του ΟΛΠ υπό κινεζική διοίκηση, στη μικρή αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εκτός Πειραιά, η εμφάνιση και μόνο του πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΠ Γιώργου Ανωμερίτη τους χάλασε τη φιέστα με όσα παρεμβαίνοντας αποκάλυψε. 
Η στημένη και χωρίς κανέναν διάλογο γενική συνέλευση εξετράπη (έστω και με εκατέρωθεν ευγένειες) σε μια τέτοια διαδικασία, ώστε ακόμα και το ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε αναβολή θεμάτων κοντράροντας για πρώτη φορά την Cosco των Παρθένων Νήσων.

Ο πρόεδρος της Cosco Shipping κ. Wan Min, μετά τις παρεμβάσεις Ανωμερίτη και του εκπροσώπου του ΤΑΙΠΕΔ για την πρόταση μεταφοράς, στην ουσία, της έδρας της εταιρείας από τον Πειραιά στην Κίνα (!), αναγκάστηκε να διακόψει τη γενική συνέλευση επί μία ώρα, προκειμένου να βρεθεί φόρμουλα λύσης μεταξύ της νομικής εκπροσώπου της Cosco (γραφείο Σαγιά), του νομικού εκπροσώπου του ΤΑΙΠΕΔ και του μέλους του ΔΣ του ΟΛΠ κ. Θ. Λιάγκου, ο οποίος εκπροσωπεί στο ΔΣ του ΟΛΠ το ΤΑΙΠΕΔ.
Τελικά, προκειμένου να μην τιναχθεί η ΓΣ στον αέρα, το θέμα των συνεδριάσεων (άρα και της έδρας) του ΟΛΠ στην Κίνα αναβλήθηκε για τις 28 Ιουλίου 2017, με σύγκληση νέας ΓΣ των μετόχων.

Η παρέμβαση του Γ. Ανωμερίτη, που δημιούργησε την κρίση και τον πανικό, ήταν η ακόλουθη:

«Αποτελεί πρόκληση και ντροπή για όσους εισηγήθηκαν το θέμα αυτό και θίγει ευθέως το φιλότιμο των Πειραιωτών και των μετόχων της εταιρείας. 
Μπορεί η λέξη ‘‘φιλότιμο’’ να μη μεταφράζεται στα Αγγλικά, όπως γράφτηκε πρόσφατα, ελπίζω όμως να μεταφράζεται στα Κινέζικα. 
Σε κάθε περίπτωση, όσοι εισηγούνται ένα τέτοιο θέμα (των συνεδριάσεων του ΔΣ του ΟΛΠ στο Χονγκ Κονγκ και την ηπειρωτική Κίνα), δηλαδή τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας εκτός Πειραιά, εκτός από νομικές ατέλειες στη διατύπωση (η ηπειρωτική Κίνα δεν είναι… Δραπετσώνα) εισηγούνται πρόσθετες διαδικασίες αδιαφάνειας, αφού στην ηπειρωτική Κίνα ισχύουν κανόνες λαϊκής, κομμουνιστικής γραφειοκρατίας, οι οποίοι δεν συνάδουν με τους κανόνες διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό καταψηφίζω την τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας (θέμα 10ο) για τη μεταφορά των διοικητικών αποφάσεων του ΟΛΠ στην Κίνα».

Φυσικά, ο κινέζος πρόεδρος έσφαξε το ΤΑΙΠΕΔ με το γάντι:

«Πρώτον, ο εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ και ο δήμαρχος Πειραιά ψήφισαν προ καιρού το θέμα αυτό στο ΔΣ. Δεύτερον, το θέμα της συνεδρίασης της έδρας του ΔΣ ‘‘στην αλλοδαπή’’ είχε συναποφασισθεί και προταθεί από τον κ. Πιτσιόρλα, πρόεδρο τότε του ΤΑΙΠΕΔ, και συμπεριελήφθη στο νέο καταστατικό, που ετοίμασε το ΤΑΙΠΕΔ».

 ΟΛΠ δεν σημαίνει πια «Οργανισμός Λιμένος Πειραιά»  αλλά  «Οργανισμός Λιμένος Πεκίνου».

Αλήθεια, καλά όλοι οι άλλοι, ο δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης τι λέει για το θέμα αυτό; Πράγματι ψήφισε το ΔΣ του ΟΛΠ να συνεδριάζει στην… Κίνα αντί στον Πειραιά;
                                                                                                                                                   Πηγή

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Βάλτε πλάτη...


IDC (International Dockworkers Council)


Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Σλοβενία, το IDC (International Dockworkers Council) παρότρυνε τις συνδικαλιστικές ενώσεις σε λιμένες της Ευρώπης να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, σε συμπαράσταση των Ισπανών συναδέλφων τους, οι οποίοι απεργούν την περίοδο αυτή, εξαιτίας των λιμενικών μεταρρυθμίσεων που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση της Ισπανίας.
Η ισπανική κυβέρνηση, μέσα από τις λιμενικές μεταρρυθμίσεις, αποσκοπεί στην απελευθέρωση της λιμενικής αγοράς προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. Το γεγονός όμως αυτό εκτιμάται από τις συνδικαλιστικές ενώσεις ότι θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση των λιμενεργατών, καθώς θα οδηγήσει σε μαζικές απολύσεις.
Κατόπιν τούτου, το IDC ανακοίνωσε ότι στις 29 Ιουνίου θα σταματήσουν οι λιμενικές εργασίες στα λιμάνια της Ευρώπης από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, ως ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επιπλέον το IDC, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προώθηση των ίσων δικαιωμάτων και ίσων αμοιβών σε όλους τους λιμενεργάτες, μέσω ενιαίων συλλογικών συμβάσεων, καθώς και στην υποχρεωτική συμμόρφωση όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε. με τις συμβάσεις 137 και 152 του ILO (International Labour Organization), με στόχο την υιοθέτηση μέτρων κοινωνικής πολιτικής υπέρ των εργαζομένων.
                                                                                                              Πηγή

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Σε μείωση του εργατικού κόστους στοχεύει η νέα διοίκηση του ΟΛΠ

Το παιχνίδι της «υπομονής» παίζουν η νέα διοίκηση του ΟΛΠ με τους εργαζόμενους, προκειμένου να διαμορφωθεί η νέα εποχή για τα εργασιακά δεδομένα στο μεγάλο λιμάνι.


Ο νέος μεγαλομέτοχος του ΟΛΠ, η Cosco, θέλει να πετύχει τρεις στρατηγικής σημασίας στόχους: 
Να ρίξει το εργατικό κόστος από το 55% περίπου του τζίρου που είναι σήμερα, να αλλάξει τον κανονισμό εργασίας προκειμένου να εξασφαλίσει μεγαλύτερες αποδόσεις, αλλά και να κρατήσει σε καλό επίπεδο τις σχέσεις με τους εργαζόμενους, να έχει δηλαδή εργασιακή ειρήνη.

Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν μεγάλες σε όλα τα επίπεδα και σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, αν δεν αλλάξει κάτι τους επόμενους μήνες είναι πολύ πιθανό η υπόθεση να καταλήξει στη διαιτησία, προκειμένου να διατηρηθεί η εργασιακή ειρήνη.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η μείωση του κόστους σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί κεντρική απόφαση της διοίκησης του ΟΛΠ.
Καταβάλλεται εντατική προσπάθεια να πειστούν συνεργάτες, χρήστες αλλά και διάφοροι εργολάβοι με τους οποίους συνεργάζεται ο ΟΛΠ να δώσουν μεγάλες εκπτώσεις στις χρεώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ζητηθεί κάτι ανάλογο ακόμα και για εργασίες που ολοκληρώνονται εντός ολίγου ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Τα μισθολόγια

Η νέα διοίκηση του ΟΛΠ, που εκπροσωπεί τον κινεζικό όμιλο Cosco, σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να μειώσει τα υπάρχοντα μισθολόγια. 
Προκειμένου να πετύχει όμως τη μείωση του κόστους προσπαθεί να πείσει μια μερίδα εργαζομένων που είναι κοντά στη σύνταξη να φύγουν με εθελούσια.
 Μέχρι στιγμής όμως το ποσό που καταβάλλει θεωρείται μικρό ως «πριμ» εξόδου και δεν έχει βρει ανταπόκριση (περίπου 4.500 ευρώ τον χρόνο).

Αλλά και οι μετατάξεις, μια δυνατότητα που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να προσφέρει στους εργαζόμενους που θα ήθελαν να αφήσουν τον ιδιωτικό πλέον ΟΛΠ, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.

Το υπουργείο Ναυτιλίας, πάντως, διαβεβαιώνει ότι θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα.
Η επιτυχία του μέτρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τα μισθολόγια με τα οποία θα αμείβονται στις νέες υπηρεσίες όσοι επιλέξουν να μεταταχθούν. Σε περίπτωση που οι δύο δράσεις βρουν ανταπόκριση τελικά, στον Οργανισμό θεωρούν ότι θα μειώσουν σημαντικά το κόστος.

Τα δώρα

Η μετάλλαξη του ΟΛΠ από δημόσια σε ιδιωτική εταιρεία αλλάζει τα δεδομένα και σε ό,τι αφορά τα δώρα Χριστουγέννων - Πάσχα και το επίδομα άδειας. 
Με το παλαιότερο σύστημα, η καταβολή του 13ου και του 14ου μισθού είχε καταργηθεί, όπως έγινε σε όλο το δημόσιο τομέα, αλλά με την αλλαγή των δεδομένων οι εργαζόμενοι έχουν ζητήσει να τους καταβληθούν ξανά.
Η πρόταση του ΟΛΠ για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,  είναι να διατηρηθούν οι αμοιβές στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά να περιλαμβάνουν και τα δώρα.
Πρόταση που ακόμα δεν έχει γίνει δεκτή.

Το θέμα των δώρων έχει γίνει περισσότερο περίπλοκο εξαιτίας της απόφασης κάποιων εργαζομένων να διεκδικήσουν αποζημιώσεις για τα δώρα που δεν τους έχουν καταβληθεί τα προηγούμενα χρόνια. Υποστηρίζουν ότι ποτέ ο ΟΛΠ δεν ήταν δημόσια εταιρεία.

Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι σε άλλες περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς κατάργησης των δώρων, οι εργαζόμενοι κατέθεσαν προσφυγές και τις κέρδισαν.

Υπολογίζεται ότι αν χρειαστεί να επιστραφούν τα δώρα για όλους τους εργαζόμενους του ΟΛΠ από το 2010 και μετά, θα βγουν από το ταμείο περίπου 100 εκατ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο με τον ετήσιο τζίρο της εταιρείας ή το κόστος μισθοδοσίας δύο ετών.

Κατάργηση κανονισμών

Η διοίκηση του ΟΛΠ κινείται και για τις αλλαγές στον κανονισμό εργασίας.
 Έχει προτείνει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση όλων των ειδικών κανονισμών.
 Έτσι, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στο car terminal αν βγάλουν περισσότερα από 35 αυτοκίνητα την ημέρα λαμβάνουν μπόνους.
 Η νέα διοίκηση έχει προτείνει την κατάργηση του κανονισμού αυτού και θεωρεί ότι πρέπει να ανέβει το όριο υποχρεωτικών κινήσεων, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις.

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

ΟΛΠ-ΟΛΘ: Προβληματισμός από την καθυστέρηση μετάταξης υπαλλήλων
Έντονος είναι ο προβληματισμός σε  
ΟΛΠ και ΟΛΘ από την παρατεταμένη καθυστέρηση της πραγματοποίησης
μετατάξεων υπαλλήλων. 

 
Σχεδόν 10 μήνες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης 
του ΟΛΠ και η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη εκδώσει τις υπουργικές αποφάσεις για τις μετατάξεις υπαλλήλων των δύο εισηγμένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Επρόκειτο για αίτημα των ίδιων των εργαζόμενων το οποίο διεκδίκησαν μέσω της ΟΜΥΛΕ και πέτυχαν την ικανοποίησή του μετά από ένα μήνα απεργιακών κινητοποιήσεων.

Ο νόμος έχει «περάσει» από τη Βουλή και σε αυτόν αναφέρεται ρητά ότι χρειάζεται υπουργική απόφαση του ΥΝΑ και ΚΥΑ του ΥΝΑ και του Υπουργείου Εργασίας, για να εξειδικευτούν 
οι όροι και προϋποθέσεις, με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να μετακινηθούν στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπάρχουν εργαζόμενοι από τους περίπου 2.000 που απασχολούνται σε ΟΛΠ και ΟΛΘ οι οποίοι συνεχίζουν να είναι αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών και θέλουν να αποχωρήσουν από τις δύο ΑΕ για να συνεχίσουν να εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Είναι αρκετοί που δεν θα έλεγαν όχι στην μετάταξή τους σε ένα από το 10 περιφερειακά λιμάνια που ανήκουν στο Δημόσιο και χρειάζονται ενίσχυση του προσωπικού τους.
Προφανώς η κυβέρνηση προβληματίζεται με τη σειρά της για τον τρόπο που θα το θέσει στους Θεσμούς αφού στην ουσία οι εργαζόμενοι φεύγουν από τον ιδιωτικό τομέα και περνάνε στο δημόσιο.

Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε ότι τον προσεχή Ιούλιο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τη νέα ΣΣΕ μέσω της οποίας θα μπει σε...τάξη (;;;) ο κανονισμός εργασίας.

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

ΟΛΠ: Τι αλλάζουν οι Κινέζοι ...

Περιορίζονται οι δαπάνες και οι... προϊστάμενοι. 
Σχέδια ανάκαμψης για τον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα και προσέλκυση Κινέζων τουριστών στην κρουαζιέρα.
Κινήσεις για τη μείωση του υψηλού κόστους εργασίας.


Τον στόχο της Cosco να μετατρέψει τον Πειραιά στο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου μέσα από την αυστηρή τήρηση όλων των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι του ελληνικού κράτους και μέσα από την παράλληλη ενίσχυση της πόλης, επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ  Captain Fu Chengqiu, στο πλαίσιο της παρουσίασης της εισηγμένης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

«Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σκληρά προκειμένου να αυξήσουμε τις εργασίες μας και να μειώσουμε το κόστος.
 Αλλάξαμε το οργανόγραμμα, περιορίζοντας τα 54 τμήματα σε 23 και τους 135 προϊστάμενους σε 45. 
Επικρατεί νέα διάθεση και ψυχολογία στο προσωπικό, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Αντιμετωπίζουμε και επιλύουμε σταδιακά τις 580 δικαστικές εκκρεμότητες που παραλάβαμε, 
ενώ συνεργαζόμαστε με τη McKinsey για την εκπόνηση μακροπρόθεσμου business plan. 
Ενισχύουμε το marketing προσπαθώντας να ακολουθήσουμε πελατοκεντρική πολιτική, ενώ παράλληλα ξεκινήσαμε να υλοποιούμε τις επενδύσεις που έχουμε υποσχεθεί, οι οποίες θα είναι έτοιμες μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ή και ακόμη ενωρίτερα. 
Παντού θα υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια, γιατί είμαστε εναντίον της διαφθοράς»
δήλωσε χαρακτηριστικά ο CEO της εισηγμένης.

Σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες επενδύσεις, θα αφορούν όλες τις λειτουργίες του ΟΛΠ , από τον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων και τον επιβατικό λιμένα, έως το κομμάτι της κρουαζιέρας, το car terminal, τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα και τα logistics (ανάπτυξη κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας).  
Ο κ. Captail Fu Chengqiu εστίασε στον στόχο αναζωογόνησης της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στον Πειραιά (νέα πλωτή δεξαμενή αναμένεται έως το τέλος του έτους), ενώ στον τομέα της κρουαζιέρας θα δοθεί έμφαση και στο home porting (ο Πειραιάς να είναι το πρώτο λιμάνι εκκίνησης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση ολόκληρης της πόλης). 
Ήδη για τον σκοπό αυτό άρχισε η προσέγγιση της κινεζικής αγοράς, έτσι ώστε Κινέζοι να έρχονται αεροπορικώς στην Ελλάδα, να διαμένουν σε ξενοδοχείο του Πειραιά και από εκεί να ξεκινά και να ολοκληρώνεται η κρουαζιέρα τους.

Σε ερώτηση για το πώς θα χρηματοδοτηθούν οι συμφωνηθείσες επενδύσεις ύψους 293,7 εκατ. 
 κατά την επόμενη πενταετία, η απάντηση είναι πως ένα σημαντικό τμήμα αυτών 
(γύρω στα 130 εκατ. ευρώ) θα μπορούσε να αντληθεί μέσω κοινοτικών κονδυλίων και το υπόλοιπο μέσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (έχουν ξεκινήσει σχετικές επαφές), καθώς και από κινεζικές ή άλλες τράπεζες.

Η διοίκηση της εταιρείας απέφυγε να προχωρήσει σε προβλέψεις επιδόσεων για το 2017, ωστόσο ανέφερε πως αναμένει βελτίωση τόσο στο ζήτημα των εσόδων (μεταξύ αυτών και από τις προμήθειες των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ), όσο και σε εκείνο της διεύρυνσης των περιθωρίων κέρδους.

Τέλος, η διοίκηση του ΟΛΠ , αφού ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα πιθανής αποχώρησης της εταιρείας από το Χρηματιστήριο της Αθήνας, αναφέρθηκε στο μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η πολύ υψηλή συμμετοχή του εργατικού κόστους επί του κύκλου εργασιών.

Η ουσία είναι πως αν δεν υπήρχαν τα έσοδα ενοικίου από τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ που ήδη διαχειρίζονταν οι Κινέζοι και πριν την εξαγορά του OΛΠ, ο Οργανισμός θα ήταν ζημιογόνος, με διψήφιο αριθμό εκατ. ευρώ. (;;;)
Σήμερα, ο αριθμός των 1.092 εργαζομένων θεωρείται υπερβολικός για τις ανάγκες του OΛΠ (το πρόβλημα σε σημαντικό βαθμό προέκυψε από τη μετάταξη των πρώην εργαζομένων στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ)(;;;) και για τον λόγο αυτό, γίνονται κινήσεις στις παρακάτω κατευθύνσεις:Πρώτον, έχει εκπονηθεί και δημοσιοποιηθεί ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που λήγει τον προσεχή Ιούνιο και απευθύνεται κυρίως σε άτομα που πλησιάζουν ηλικιακά το όριο συνταξιοδότησης.

Δεύτερον, η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ένα πρόγραμμα μετατάξεων εργαζομένων του OΛΠ σε φορείς του δημοσίου, ωστόσο αφενός το Υπουργείο δεν έχει ξεκαθαρίσει το διευκρινιστικό πλαίσιο και αφετέρου τροχοπέδη αποτελεί το γεγονός ότι μέσες αποδοχές στον OΛΠ (περίπου 3.000 ευρώ επί 14 μήνες) είναι σαφώς υψηλότερες από τις αποδοχές άλλων θέσεων στο δημόσιο ή σε ΔΕΚΟ και

Τρίτον, η διοίκηση βρίσκεται σε φάση διαπραγμάτευσης με τα σωματεία των εργαζομένων για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης (η τρέχουσα λήγει στις 30/6 και μέσω μετενέργειας μπορεί να παραταθεί για τρεις μήνες).


ΣΣΕ

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης και στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με τους εργαζόμενους για την κατάρτιση της νέας συλλογικής σύμβασης, σημειώνοντας ότι το εάν μια εταιρεία έχει υψηλό μισθολογικό κόστος εξαρτάται από την απόδοση. 
 Στις διαπραγματεύσεις με τα Σωματεία θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο τρόπο εργασίας, είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε περισσότερες θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της
απόδοσης και τον περιορισμό του κόστους ανέφερε ο
captain Fu.

Σε ό,τι αφορά τον προβλήτα 1 ο ισχυρός άνδρας του ΟΛΠ ανέφερε ότι αποτελεί "πονοκέφαλο" καθώς το βασικό πρόβλημα είναι ότι έχει περιορισμένη δυναμικότητα εξυπηρέτησης εμπορευματοκιβωτίων, γεγονός που λειτουργεί ως τροχοπέδη για την προσέλκυση νέων μεγάλων πελατών, οι οποίοι ζητούν να διακινούν μεγαλύτερους όγκους. 
Ταυτόχρονα σε σχέση με τη δραστηριότητα του προβλήτα υπάρχει υπεράριθμο προσωπικό. (;;;)

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

ΤΑΙΠΕΔ - Cosco - Super League!


Ο ρόλος του παρατηρητή του αγώνα 
ΑΕΚ - Ολυμπιακού   
- Νίκου Πατμανίδη- 
Η απόφαση της Super League να θέσει σε διαθεσιμότητα τον παρατηρητή του
αγώνα ΑΕΚ - Ολυμπιακού Νίκο Πατμανίδη γιατί εκτέλεσε πλημμελώς τα καθήκοντά του μόνο σαν βόμβα δεν έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά. 


Και αυτό  διότι ο Πατμανίδης διαπρέπει ως «ι­ντριγκαδόρος» σε βάρος συνδικαλιστών συναδέλφων του -προηγούμενων, αντίθετων με το ξεπούλημα, διοικήσεων- μιας και τα τελευταία χρόνια θεωρείται 
το « πιόνι » της Cosco και των μηχανισμών του ΤΑΙΠΕΔ στον ΟΛΠ.
 


Τον Πατμανίδη -υπάλληλο του ΟΛΠ- είχε τιμωρήσει η διοίκηση Ανωμερίτη γιατί εργαζόταν ως παρατηρητής ποδοσφαιρικών αγώνων με αμοιβή, χωρίς έγκριση της υπηρεσίας του (παράνομα), ενώ το όνομά του είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων του 2011, όταν, σύμφωνα με τον υπερκοριό της ΕΥΠ, 
ο Πατμανίδης φέρεται να «κούμπωνε» παιχνίδια για λογαριασμό του Μπέου!

Ο Πατμανίδης, για να εκδικηθεί τη διοίκηση Ανωμερίτη, επικαλούμενος άνωθεν γνωριμίες («ο Ρακιτζής είναι φίλος μου», «θα δουν τι θα πάθουν», έλεγε πέρυσι σε συνεδρίαση του ΔΣ), άρχισε να κατασκευάζει υποθέσεις για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ και της Cosco, ώστε να εμφανίζεται ως κέντρο σκανδάλων ο ΟΛΠ 

και εν μέσω απαξίωσης, να ξεπουληθεί φθηνά.

Ο Πατμανίδης είναι ο ίδιος που, ως παρα­τηρητής-μεγαλοπαράγοντας, στον
περσινό αγώνα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού μηδένισε τον Παναθηναϊκό, γνωστός από το φύλλο αγώνα στον τελικό κυπέλλου Αστέρα Τρίπολης-Ολυμπιακού το 2014, κ.λπ., τον οποίο επιλέγουν κάποιοι, όπως φαίνεται,για συγκεκριμένους αγώνες, όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ. 


Αυτόν, λοιπόν, τον «πλημμελώς εκτελούντα τα καθήκοντά του» και τεθέντα
σε διαθεσιμότητα επέλεξε πριν από έναν μήνα η διοίκηση Cosco/ΤΑΙΠΕΔ ως
νέο επικεφαλής των διοικητικών της υπηρεσιών!


Έτσι γίνονται οι «αξιοκρατικές» επιλογές των υπηρετών της
ιδιωτικοποίησης.

 Με υπηρέτες συμφερόντων… και «στημένους».
                                                                                                                                         Πηγή 

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Cosco: Τι ζητούν οι Κινέζοι από την κυβέρνηση


Την υποστήριξη του υπουργού Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή, προκειμένου να τρέξει το επενδυτικό-αναπτυξιακό πρόγραμμα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά το γρηγορότερο δυνατό, ζήτησε χθες ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ  Cpt. Fu Chengqiu, στο πλαίσιο συνάντησης που έγινε εκτός προγράμματος, ακριβώς μετά την ομιλία του υπουργού σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο του ΟΛΠ, με θέμα τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τα λιμάνια.
Σύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν, ο Cpt. Fu παρουσίασε στον υπουργό Ναυτιλίας όλο το επενδυτικό σχέδιο του ΟΛΠ, λέγοντάς του ότι θέλει να φτιάξει το πλέον σύγχρονο λιμάνι στην Ευρώπη και ότι για τον λόγο αυτό χρειάζεται την υποστήριξη του υπουργείου.

Όσον αφορά τα ανοικτά ζητήματα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η διοίκηση του ΟΛΠ ζήτησε από τον κ. Κουρουμπλή να μεσολαβήσει ώστε να προχωρήσει το θέμα των μετατάξεων του προσωπικού του ΟΛΠ που θέλει να παραμείνει στο Δημόσιο, ενώ παράλληλα εξέφρασε τον προβληματισμό της σχετικά με τις προϋποθέσεις εγκατάστασης της νέας πλωτής δεξαμενής της ναυπηγοεπισκευαστικής, για πλοία μέχρι 80.000 τόνων, που αναμένεται να φέρει η Cosco στην Ελλάδα τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Όπως επεσήμανε στον υπουργό, υπάρχει ανησυχία τόσο όσον αφορά την αδειοδότηση, όσο και σε ό,τι αφορά την παρουσία δύο ναυαγίων στο σημείο που θα γίνει η εγκατάσταση.
Αλλά και για τη δεύτερη, την πολύ μεγάλη δεξαμενή των 330.000 τόνων, το χρονοδιάγραμμα για την έλευση της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα, υπάρχει έντονος προβληματισμός, αφού οι δύο μοναδικές περιοχές που μπορεί «να πέσει» η δεξαμενή είναι η Κυνοσούρα και η Ψυττάλεια. Ωστόσο, και στις δύο περιοχές οι αντιδράσεις είναι πολύ μεγάλες, παρά το γεγονός ότι η μια δεξαμενή τέτοιου μεγέθους θεωρείται βέβαιο ότι θα προσελκύσει μεγάλο όγκο εργασιών και θα συντελέσει αποφασιστικά στη μείωση της ανεργίας.

Οι επικείμενες επενδύσεις της Cosco

 • 30 εκατ. ευρώ στη ναυπηγοεπισκευή για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις
 • 30 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του Car Terminal
 • 35 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου logistic center στην περιοχή του ΟΔΔΥ
 • 5 εκατ. ευρώ για υπόγεια κλειστή οδική σύνδεση του εμπορικού λιμανιού με την περιοχή του ΟΔΔΥ
 • 10 εκατ. ευρώ για έργα συντήρησης λιμενικών υποδομών
 • 7 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του νέου προβλήτα πετρελαιοειδών
 • 7 εκατ. ευρώ για επισκευές στον προβλήτα Ι του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων
 • 20 εκατ. ευρώ σε μικρότερα έργα και δαπάνες.
«Αυτό είναι το σχέδιό μας για να αναπτύξουμε το πιο σύγχρονο λιμάνι στην Ευρώπη, θα σας το δώσω να το μελετήσετε και θέλω τη βοήθειά σας σε αυτά τα θέματα», ακούστηκε να λέει κάποια στιγμή ο Cpt. Fu απευθυνόμενος στον υπουργό Ναυτιλίας Π. Κουρουμπλή, ο οποίος φάνηκε να βλέπει με θετικό μάτι τις αιτιάσεις της διοίκησης της εταιρείας.

Όσον αφορά το ζήτημα των μετατάξεων, στο οποίο είχε συμφωνήσει ο προηγούμενος υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας με τους εργαζόμενους, παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση.
Από τη διοίκηση του ΟΛΠ θεωρείται στρατηγικής σημασίας προκειμένου να κάνει έγκαιρα τον προγραμματισμό της για το ύψος των αποζημιώσεων που θα προτείνει τελικά για την εθελούσια έξοδο όσων εργαζομένων βρίσκονται κοντά στα όρια συνταξιοδότησης.
Επίσης αναμένεται να επηρεάσει και τις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν μέσα στη χρονιά για τη σύμβαση εργασίας.
Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο αναπληρωτής διευθύνοντος συμβούλου Άγγελος Καρακώστας καθώς και ο σύμβουλος διοίκησης Θάνος Λιάγκος, τονίστηκε επίσης ότι η διοίκηση του ΟΛΠ υλοποίησε την απόφαση προηγούμενης γενικής συνέλευσης να μειώσει τα τέλη της ναυπηγοεπισκευής και να ψαλιδιστούν χρέη προηγούμενων ετών, με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλονται κανονικά από εδώ και στο εξής.

Έργα υποδομών στο λιμάνι
Επενδύσεις ύψους 140 εκατ. ευρώ αναμένεται να ξεκινήσουν φέτος στο λιμάνι του Πειραιά, από τα 350 εκατ. ευρώ που έχει δεσμευτεί να κάνει ο νέος μεγαλομέτοχος της εταιρείας, η κινεζική Cosco, μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
Ειδικότερα, θα ξεκινήσουν επενδύσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ στη ναυπηγοεπισκευή για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, προκειμένου να αλλάξει η αρνητική εικόνα που έχει κανείς για τη ΝΕΖ όταν αντικρίσει για πρώτη φορά την περιοχή.
Ακόμα 30 εκατ. ευρώ αναμένεται να δοθούν για την αναβάθμιση του Car Terminal και 5 εκατ. ευρώ για υπόγεια κλειστή οδική σύνδεση του εμπορικού λιμανιού με την περιοχή του ΟΔΔΥ έκτασης 120 στρεμμάτων. Στην έκταση αυτή θα επενδυθούν 35 εκατ. ευρώ προκειμένου να αναπτυχθεί ένα σύγχρονο logistic center, το οποίο θα ενώνεται με το λιμάνι μέσω της σήραγγας. Η κίνηση αυτή θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους Κινέζους, αφού θα επεκτείνει την ελεύθερη ζώνη και στον χώρο του νέου κέντρου διαμεταφορών, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργηθεί νέο τελωνείο.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ, οι επενδύσεις στο car terminal, που περιλαμβάνουν δύο πενταώροφα γκαράζ, αλλά και στο logistic center αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2017.
Τα σχέδια των Κινέζων περιλαμβάνουν επίσης επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ για έργα συντήρησης λιμενικών υποδομών, αλλά και 10 εκατ. ευρώ σε διάφορες προμήθειες.

O διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ Cpt. Fu Chengqiu με τον υπουργό Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή.

Περιλαμβάνονται ακόμα περίπου 7 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του νέου προβλήτα πετρελαιοειδών, αλλά και ένα ανάλογο ποσό για επισκευές στον προβλήτα Ι του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων. Με την επένδυση αυτή θα μπορούν να διακινηθούν συνολικά 7 εκατ. κοντέινερ σε ετήσια βάση (και στους τρεις προβλήτες του ΣΕΜΠΟ), ενώ στο μέλλον αναμένεται να φτάσουν τα 10 εκατ. 
Επίσης, ακόμα 20 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε μικρότερα έργα και δαπάνες.
Φέτος, τέλος, αναμένεται να ξεκινήσει και το έργο κατασκευής της νέας βάσης κρουαζιέρας, αξίας 120 εκατ. ευρώ, του οποίου έχει εγκριθεί η επιδότηση σε ποσοστό 95% από ευρωπαϊκά κονδύλια. Σημειώνεται ότι ο ΟΛΠ σε συνεργασία με τη μητρικό όμιλο Cosco και τις κινεζικές αρχές καταστρώνει ένα σχέδιο προσέλκυσης Κινέζων επιβατών κρουαζιέρας, προκειμένου να προσελκύσει τους top ομίλους κρουαζιέρας να φέρουν τα κρουαζιερόπλοιά τους στον Πειραιά και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο.
                                                                                                                                           Πηγή

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Μας κάνει πλάκα ο Πλακιωτάκης ;...Νέα Δημοκρατία: Ξαφνικά, αιχμηρή για τη CoscoΕρώτηση με… αιχμές για τη Cosco κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του κόμματος Γιάννης Πλακιωτάκης.
 

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι αν και η ερώτηση- θεσμικά- απευθύνεται στους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή φαίνεται ότι η «καμπάνα» χτυπάει για τη Cosco.Αυτό έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στον Πειραιά καθώς μέχρι τώρα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δικαιολογούσε, «αγκάλιαζε» και υπερθεμάτιζε για κάθε κίνηση της κινέζικης εταιρείας.

Πηγές της αγοράς του Πειραιά σημείωναν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν εκφραστεί και δημόσια παράπονα για πρακτικές των κορυφαίων στελεχών της Cosco από οικονομικούς παράγοντες της περιοχής, οπότε η ερώτηση της Νέας Δημοκρατίας να εκφράζει ουσιαστικά αυτή τη δυσαρέσκεια.

Εναλλακτικά, οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι ενδέχεται να υπάρχει κάποια αλλαγή στη στάση της ΝΔ απέναντι στη κινέζικη εταιρεία για λόγους, που δεν είναι γνωστοί αυτή την ώρα.

Στη πολυσέλιδη ερώτηση του κ. Πλακιωτάκη τίθενται, πάντως, ορισμένα καίρια ζητήματα, μεταξύ των οποίων είναι τα εξής:
 

1.    «Επειδή το χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  των επενδύσεων αυτών είναι εξαιρετικά μεγάλο, θεωρήθηκε δεδομένο (…) ότι ο επενδυτής θα προχωρούσε άμεσα μετά την υπογραφή στον αναλυτικό ποιοτικό και ποσοτικό χρονικό προσδιορισμό των επιμέρους έργων και θα έθετε αυτό προς έγκριση στο εποπτεύον ΥΕΝ, έτσι ώστε τελικώς το υπό υλοποίηση εγκεκριμένο πρόγραμμα να εκφράζει (…) την προώθηση εκείνων των έργων-επενδύσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα εμπεριέχουν αναπτυξιακή δυναμική (…)
Ενώ λοιπόν έχει ήδη παρέλθει διάστημα άνω των 5 μηνών και όπως πληροφορούμαστε το νέο Δ.Σ του Οργανισμού στο οποίο και συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ (χωρίς κάποια συνεννόηση –πριν η ακόμη και μετά- με τον εποπτεύοντα φορέα που σύμφωνα με τον νόμο  4150/2013 άρθρο 2 ή και την ίδια την σύμβαση άρθρο 2.1 είναι το ΥΕΝ) προχώρησε αυθαίρετα στις αρχές του Νοεμβρίου του 2016, στην έγκριση του προγράμματος έργων-επενδύσεων του τρέχοντος έτους χωρίς να προηγηθεί συνεννόηση  με το Ελληνικό Δημόσιο για τον σχετικό πίνακα. (….)
Η συγκεκριμένη παράλειψη, είναι μείζονος σημασίας, αφού ένας εκ των στρατηγικών στόχων της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ ήταν οι επενδύσεις στην ναυπηγοεπισκευή τόσο σε έργα υποδομής όσο και σε απαραίτητο εξοπλισμό όπως π.χ νέας πλωτής δεξαμενής και  άλλων αναγκαίων μηχανημάτων.
Επομένως,  ακόμη και σήμερα, 5 μήνες μετά, δεν είναι γνωστές ούτε οι ημερομηνίες άφιξης της πλωτής δεξαμενής ή περισσοτέρων από μία πλωτών δεξαμενών, αλλά ούτε και η ακριβής ανυψωτική τους ικανότητα. (…)
».

2.    «(…) αυτήν την χρονική περίοδο η ακτοπλοΐα θέλει να επενδύσει στα πράσινα πλοία, η ΕΕ προτίθεται να συμμετάσχει στα πράσινα προγράμματα χρηματοδοτώντας τα, για το περιβάλλον λαμβάνονται αποφάσεις με τεράστια επίπτωση στην ναυτιλία όπως π.χ μείωση της περιεκτικότητας του καυσίμου σε θείο από το 2020 και η Ελλάδα που θα έπρεπε να επανεκκινήσει την ανάπτυξη στον χώρο αυτό θα βρεθεί εκτός όλων των συμφωνιών εξαιτίας των λανθασμένων  επιλογών του ΟΛΠ δηλ. της COSCO.
Οι συγκεκριμένες επιλογές δύναται βεβαίως να εξυπηρετούν την συγκεκριμένη εταιρία,  αλλά δεν μπορεί να εκφράζουν και την πολιτική βούληση του Ελληνικού Δημοσίου, που ελαφρά την καρδία επέτρεψε ή επιτρέπει στον επενδυτή την υλοποίηση της επένδυσης του χωρίς αναλυτικό και στοχευμένο πρόγραμμα ή και χωρίς οιονδήποτε έλεγχο
».

Από εκεί και πέρα, ο κ. Πλακιωτάκης θέτει ένα θέμα, το οποίο είχε επισημανθεί από την Αυτοδίοικηση και τους εργαζόμενους στον ΟΛΠ κατ’ επανάληψη αλλά η Νέα Δημοκρατία τότε… σφύριζε αδιάφορα ή μάλλον υπέρ της Cosco.
Το θέμα αφορά στη παραδοξότητα της διπλής ιδιότητας της κινέζικης εταιρείας ως ελεγκτή και ελεγχόμενου.

Ειδικότερα, η ερώτηση του κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας έχει σε αυτό το σημείο ως εξής:
•    «Πέραν της σύμβασης  παραχώρησης του νόμου 4404/16 που η πλειοψηφία των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ αποκτήθηκε από την  Cosco Group (Hong Kong) Limited, υπό εκτέλεση υπάρχει από το 2009 και η σύμβαση παραχώρησης των προβλητών 2 και 3 (νόμος 3755/2009) που είχε και πάλι αναλάβει η COSCO PACIFIC  Limited (HongKong),θυγατρική προφανώς της παραπάνω εταιρίας) με την υποχρέωση αρχικά  καταβολής εγγυημένου ανταλλάγματος ή ποσοστού επί του κύκλου εργασιών της και  μισθώματος ενοικίασης για τους χώρους που καταλαμβάνουν οι  εγκαταστάσεις τους. 

Την παρακολούθηση της σύμβασης αυτής, μέχρι τώρα την πραγματοποιούσε ο κρατικός ΟΛΠ.
Μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης παραχώρησης και της ανάληψης της πλειοψηφίας των μετοχών και της διοίκησης του ΟΛΠ από την κινεζικών συμφερόντων COSCO του νόμου 4404 (με 51%), η  COSCO του νόμου 4404 θα επιβλέπει την  COSCO του νόμου 3755 οπότε και θα μπορούσαν να δημιουργηθούν  σειρά ερωτηματικών, (όπως προστασία της μειοψηφίας των μετόχων) αφού ο ελεγκτής  και ο ελεγχόμενος είναι ουσιαστικά ο ίδιος
»

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ένα από τα ερωτήματα, που θέτει ο κ. Πλακιωτάκης καλώντας ουσιαστικά το Δημόσιο να ελέγξει τις διαδικασίες επιλογής αναδόχων, που θα κάνει μια ιδιωτική εταιρεία, όπως είναι πλέον ο ΟΛΠ!

Ειδικότερα, σε αυτό το σημείο ο βουλευτής Λασιθίου θέτει, μεταξύ άλλων, το εξής ερώτημα:
 

«Επειδή το δημόσιο συμφέρον προστατεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο όχι μόνο από τον ανεξάρτητο μηχανικό αλλά και από τις εταιρείες που θα αναλάβουν  την υλοποίηση των έργων, είναι  απολύτως απαραίτητο αυτές να έχουν επαρκή οικονομική επιφάνεια και κατάλληλη τεχνική εμπειρία. Ως εκ τούτου η  αρχή τουYEN που είναι υπεύθυνη για τις εγκρίσεις θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τηρούνται όλα τα πρότυπα, προδιαγραφές και ισχύοντα στα δημόσια λιμενικά έργα και ότι έχουν τεθεί τα σωστά κριτήρια επιλογής και ότι  η  εταιρεία που έχει επιλεχθεί τηρεί στο ακέραιο τα κριτήρια  επιλογής και  άρα οι επιλεγμένες  διαδικασίες τηρούνται πιστά, π.χ κανόνες δημοσιότητας, διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης, αναλογικότητας και μη διάκρισης. Κατόπιν όλων αυτών παρακαλείται το Υπουργείο να μας ενημερώσει εάν στα  υλοποιούμενα  στο λιμάνι αυτήν την περίοδο έργα του πίνακα 7.2 έχουν ληφθεί υπόψη όλα  τα παραπάνω αναφερόμενα.»

Άλλα ερωτήματα, που τίθενται είναι τα εξής:

1. Τι μέτρα έχουν ληφθεί για να θεραπευθεί άμεσα ο  υφιστάμενος λανθασμένος προγραμματισμός του ΟΛΠ και να  προγραμματισθούν τα αναγκαία αναπτυξιακά έργα για τη χώρα μας όπως π.χ η επίσπευση της έλευσης στον ΟΛΠ  των συμβατικών και λοιπών υπεσχημένων  δεξαμενών προκειμένου να ενισχυθεί η δραστηριότητα στην ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη;
 

2. Ποιες ενέργειες έχουν προγραμματισθεί προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο έλεγχος και η εποπτεία της σύμβασης παραχώρησης, ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη από τον ΟΛΠ  και η υλοποίηση  των προβλεπομένων επενδύσεων και έργων να ικανοποιεί ουσιαστικότερα τις απαιτήσεις  του ΕΔ και της κοινωνίας γενικότερα;
 

3. Ποια παρέμβαση πραγματοποιήθηκε  από τους εκπροσώπους του ΕΔ (ΤΑΙΠΕΔ) στο Δ.Σ του ΟΛΠ κατά την έγκριση των επενδύσεων και ποιες  γενικότερα είναι οι  υποχρεώσεις τους έναντι του ΕΔ;
 

4. Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του ανεξάρτητου μηχανικού  που φαίνεται ότι καθυστερεί αφού το εξάμηνο έχει ήδη συμπληρωθεί και ποια είναι η διαδικασία επιλογής του; Συμπληρωματικά, ζητούμε να κατατεθούν τα προβλεπόμενα από την σύμβαση κριτήρια επιλογής του και τα στοιχεία δημοσιοποίησης της διαδικασίας επιλογής ( άρθρο 27 της σύμβασης)
 

5. Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του ανεξάρτητου μηχανικού στην υλοποίηση των έργων του παραρτήματος  7. 2  παρακαλείται το επιβλέπον υπουργείο να  μας πληροφορήσει, εάν υλοποιούνται  έργα του σχετικού  πίνακα  άνευ της παρουσίας  και ορισμού  του και εάν όντως αυτό συμβαίνει να μας εξηγήσετε πως εξασφαλίζονται τα προβλεπόμενα από την σύμβαση παραχώρησης που αφορούν στο συγκεκριμένο;

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Βόμβα Πιτσιόρλα κατά υπουργών για το ξεπούλημα του ΟΛΠΜηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ σε offshore εταιρεία στις Παρθένους Νήσους, θυγατρική της Cosco, είχε καταθέσει στην Εισαγγελία Πειραιά ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενεργατών κ. Νίκος Γεωργίου.

Η μηνυτήρια αναφορά, μετά την κατάθεσή της, ανετέθη με εισαγγελική εντολή για διεξαγωγή προανάκρισης στην 27η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία κάλεσε όλους τους προτεινόμενους μάρτυρες για εξέταση πριν από το καλοκαίρι του 2016. 
Φυσικά όλοι πίστευαν ότι παρά την πλήρως τεκμηριωμένη μηνυτήρια αναφορά του προέδρου της Ένωσης Λιμενεργατών η υπόθεση θα έκλεινε με τον «κλασικό δικονομικό τρόπο» της αρχειοθέτησης, αφού από τον καιρό του διδύμου Βενιζέλου – Σαμαρά οι διοικήσεις του ΤΑΙΠΕΔ δεν διώκονται ούτε ποινικά ούτε αστικά, ό,τι έγκλημα κι αν έχουν διαπράξει!

Ήδη όμως τελείωσε το 2016 και την υπόθεση αυτή οι γνωστοί μηχανισμοί φρόντισαν να την… «υπνώσουν», χωρίς καμιά επεξήγηση. 

Γι’ αυτό και πρόσφατα, με παρέμβασή τους στην Εισαγγελία Πειραιά, ο Νίκος Γεωργίου και ο συνήγορός του πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Στέλιος Μανουσάκης κατέθεσαν έγγραφο-φωτιά, που δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση και αποδίδει ευθύνες σε όσους συντέλεσαν στο ξεπούλημα του ΟΛΠ.

Το κλειδί της καθυστέρησης βρίσκεται προφανώς στην κατάθεση του κ. Γ. Ανωμερίτη, ο οποίος προσκόμισε έγγραφο του τότε προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ κ. Πιτσιόρλα προς τη Βουλή, στο οποίο δηλώνει ότι την απόφαση για την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ «έλαβε η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Νέας Δημοκρατίας», όπως και η σημερινή κυβέρνηση, η οποία απλώς τροποποίησε το ποσοστό του 67% σε δύο δόσεις (51%-16%). 

Όπως είχε επισημάνει ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του ΟΛΠ κ. Γ. Ανωμερίτης, «ο φάκελος με τη συγκεκριμένη δικογραφία θα πρέπει να αποσταλεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου», αφού ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Στ. Πιτσιόρλας για την υπόθεση του ξεπουλήματος θεωρεί υπεύθυνους υπουργούς και όχι το ΤΑΙΠΕΔ

Δηλαδή, ούτε το ΤΑΙΠΕΔ, ούτε οι σύμβουλοί του, ούτε η «τρόικα» πρότειναν την πώληση ποσοστού 67% των μετοχών και μάλιστα χωρίς μελέτες ή γνωμοδοτήσεις, αλλά ό,τι έγινε, έγινε με πολιτική εντολή υπουργών.

Ο κ. Στ. Πιτσιόρλας, είτε για να καλύψει εαυτόν και το ΤΑΙΠΕΔ από μελλοντικές πολιτικές διώξεις είτε για να ρίξει ευθύνες σε Σαμαρά, Βενιζέλο, Βαρβιτσιώτη και Χαρδούβελη, κατέθεσε στη Βουλή γραπτώς ότι το ΤΑΙΠΕΔ δεν πρότεινε την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ (και ΟΛΘ), αλλά το Μαξίμου
Μόνο που με όσα γράφει δεν εκθέτει το Μαξίμου της ΝΔ αλλά και το Μαξίμου του ΣΥΡΙΖΑ (Τσίπρα, Τσακαλώτο, Δρίτσα), αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ξεπούλησε το 2016
 το εθνικό μας λιμάνι με την ίδια προκήρυξη της ΝΔ!

Η υπόθεση του ξεπουλήματος του ΟΛΠ, μετά το έγγραφο Πιτσιόρλα, μπαίνει σε νέα φάση, αυτή της δίωξης με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και όπως φαίνεται και από την ερώτηση του Γιάννη Πλακιωτάκη, θα ανοίξουν πολλά μέτωπα με απροσδιόριστες εκπλήξεις. 

Τα «εγκλήματα σε βάρος της Ελλάδας», όπως είπε στο Ευρωκοινοβούλιο ο εισηγητής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού K. Fleckenstein, «αργούν αλλά θα αποκαλυφθούν».
                                                                                                                                             Πηγή

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Άρχισε ο χορός των αποκαλύψεων για το ξεπούλημα του ΟΛΠ στη ζημιογόνο Cosco

Φωτιές άναψε η ερώτηση του τομεάρχη Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, πρώην υπουργού.

 Οι ζημίες της Cosco στα Χρηματιστήρια Σαγκάης και Χονγκ Κονγκ, ύψους 10 δισ. γουάν (1,4 δισ. δολάρια) για το 2016, μετά και την πτώχευση της άλλης μεγάλης εταιρείας, της Hanjin, φέρνουν πάλι στην επικαιρότητα το μεγάλο ξεπούλημα του ΟΛΠ από το ΤΑΙΠΕΔ -με αδιαφανείς διαδικασίες- σε εξωχώριες εταιρείες της Cosco στις Βερμούδες και τις Παρθένους Νήσους, δηλαδή σε κρατικές κινεζικές υπερχρεωμένες εταιρείες. 


Όσα πράττουν οι κινέζοι μανδαρίνοι, αμέσως μόλις κατέλαβαν τα γραφεία του ΟΛΠ στον Πειραιά, ξεπερνούν κάθε ευρωπαϊκή σκέψη για τη λειτουργία μιας σύγχρονης και κερδοφόρας επιχείρησης, όπως ήταν ο ΟΛΠ, ο οποίος ουδέποτε επιβάρυνε το δημόσιο χρέος, όπως διέρρεαν τα παπαγαλάκια του ΤΑΙΠΕΔ.
 Ήδη αφού ξήλωσαν όλο το ελληνικό διευθυντικό προσωπικό και στις θέσεις τους διόρισαν Κινέζους (και ως παρίες των μανδαρίνων γνωστούς γλύφτες και άσχετους), βάσει και της Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ, κατασκευής ΤΑΙΠΕΔ, δανειστών, Cosco και των αχυρανθρώπων τους στο ΔΣ του ΟΛΠ, φρόντισαν με διαδικασίες-«μαϊμού» να στελεχώσουν μια θέση-κλειδί για τις μελλοντικές επενδύσεις, αυτή του ανεξάρτητου μηχανικού, με άνθρωπο προεπιλεγμένο από την ομάδα ΤΑΙΠΕΔ - Cosco.

Το θέμα, όπως ήδη γράφτηκε, έφθασε από τα Γραφεία Μηχανικού του ΤΕΕ στο YEN, οπότε και παρενέβη ο Π. Κουρουμπλής. 
Η Cosco με τους αρχιμανδαρίνους της πήγε και διαμαρτυρήθηκε στο Μαξίμου, με αποτέλεσμα να παρέμβει ο Δραγασάκης στον Κουρουμπλή, υποδεικνύοντάς του ότι το θέμα Cosco είναι αποκλειστικότητα του Μαξίμου και του Πιτσιόρλα και ο ίδιος δεν πρέπει να ανακατεύεται.

Η ευθύνη όμως των εγκρίσεων αυτών ανήκει στο ΥΕΝ και η παράβαση καθήκοντος παραμονεύει για όλους. Βλέποντας αυτά που γίνονται, ήδη υπέβαλε παραίτηση ο γενικός γραμματέας του ΥΕΝ, καθηγητής Ι. Θεοτοκάς, γνωστός στους ναυτιλιακούς κύκλους ως σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος, προφανώς βλέποντας τις παρανομίες που γίνονται επί εποχής Cosco (εποχής Κωσκοτά θα γράφαμε χρόνια πριν), απομακρύνθηκε οικειοθελώς για να μην μπλέξει.

Στο μεταξύ, το λιμάνι πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, οι Κινέζοι είναι άσχετοι και νομίζουν ότι διοικούν κομμουνιστική επιχείρηση με κουλάκους, το ΥΕΝ είναι υποτελές στο Μαξίμου και οι νόμοι που ψηφίσθηκαν για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος ούτε εφαρμόζονται ούτε υπηρετούνται.

Η βόμβα όμως για τους Κινέζους ήρθε από εκεί που κανείς δεν την περίμενε, από τον πρώην υπουργό της ΝΔ και σήμερα τομεάρχη Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος κυκλοφόρησε ερώτηση με πολλά ερωτήματα για τις σχέσεις
ΥΕΝ - Cosco, προφανώς μετά τις διαμαρτυρίες των μηχανικών (μηχανικός και ο ίδιος) για τον τρόπο προκήρυξης της θέσης του ανεξάρτητου μηχανικού.


Θέση η οποία προκηρύχθηκε στα μουλωχτά, γραμμένη στα Αγγλικά μόνο, στις 24 Δεκεμβρίου, με λήξη υποβολής στις 8 Ιανουαρίου. 

Η Cosco αναγκάσθηκε να δώσει μικρή παράταση με παρέμβαση Κουρουμπλή, αλλά το ποτήρι της λαμογιάς είχε ξεχειλίσει για όλους, ακόμα και για τη ΝΔ, που υπερψήφισε τις προτάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες ήταν ούτως ή άλλως οι προτάσεις του αμαρτωλού ΤΑΙΠΕΔ επί ΝΔ.

Για το θέμα αυτό υπάρχει εν εξελίξει πολύ παρασκήνιο μεταξύ Cosco - Ακτής Μιαούλη - Κυριάκου Μητσοτάκη και Πλακιωτάκη, το οποίο λόγω του περιεχομένου της ερώτησης και των ερωτημάτων που τίθενται θα αποτελέσει κύριο θέμα την επόμενη εβδομάδα, με απροσδιόριστα αποτελέσματα και αποκαλύψεις για το ξεπούλημα του εθνικού λιμανιού της χώρας.

Μάλλον η φράση του εισηγητή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα λιμάνια Knut Fleckenstein στο Ευρωκοινοβούλιο θα δικαιωθεί. 
Όπως αποκαλύψαμε (αλλά κανένας δεν το αναδημοσίευσε, ούτε οι εξ επαγγέλματος σοσιαλιστές), ο Fleckenstein είπε ότι «αν αυτό το έγκλημα κατά των συμφερόντων της Ελλάδος γινόταν, π.χ., στο Αμβούργο, εμείς αυτούς που θα πρότειναν αυτήν τη λύση ιδιωτικοποίησης θα τους κλείναμε στο ψυχιατρείο».

Με την ερώτηση Πλακιωτάκη (που είναι πολύ προσεκτική και καθόλου της… πλάκας) ανοίγουν ερωτήματα τεράστια, με τα οποία η κυβέρνηση αλλά και η ΝΔ οφείλουν να ασχοληθούν και να απαντήσουν σοβαρά.

Ούτως ή άλλως, μετά την απομάκρυνση Πιτσιόρλα από το ΤΑΙΠΕΔ και την έναρξη λειτουργίας του νέου κατοχικού Ταμείου, η Βουλή, οι φορείς και τα κόμματα οφείλουν να ξαναθέσουν επί τάπητος το θέμα της στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας, που δεν προωθείται με ξεπουλήματα τύπου Cosco/ΟΛΠ.
                                                                                                                                Πηγή