Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

«Καμπάνα» για την Ελ. Χρυσός. Ακολουθεί η ΣΕΠ;

Απόφαση- φωτιά για τα «δώρα» των ελληνικών κυβερνήσεων προς την γνωστή εταιρεία 
«Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στέλνοντας «μήνυμα» και για την αντίστοιχη υπόθεση των φοροαπαλλαγών της Cosco.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την απόφασή του, που εκδόθηκε, την Τετάρτη 9/12, απέρριψε προσφυγή της Ελλάδας και της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» εναντίον απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία απαιτείτο η ανάκτηση- από την εταιρεία- κρατικής ενίσχυσης 15,34 εκατομ. €.

Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόσφατη απόφασή της, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητάει από την θυγατρική της Cosco, ''ΣΕΠ ΑΕ'' να επιστρέψει στο Ελληνικό κράτος τα χρήματα, που έχει καρπωθεί από τις φοροαπαλλαγές, οι οποίες της δόθηκαν με τον ίδιο νόμο, με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε αντίθετες με το ευρωπαϊκό δίκαιο αυτές τις φοροαπαλλαγές και ζητάει την επιστροφή των χρημάτων από το Δημόσιο. 
Ωστόσο, τον περασμένο Ιούνιο η κυβέρνηση αντί να πάρει τα χρήματα, που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 50 εκατομ. € κατέθεσε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης της Επιτροπής.

Ωστόσο, όπως φάνηκε και στην αντίστοιχη περίπτωση της «Ελληνικός Χρυσός» το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πολύ δύσκολα θα δικαιώσει μια τέτοια προσφυγή.

Αναλυτικά, η υπόθεση της «Ελληνικός Χρυσός» όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει ως εξής:

Η Ελληνικός Χρυσός AE είναι μεγάλη ελληνική μεταλλευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εξόρυξης χρυσού, χαλκού, μολύβδου, αργύρου και ψευδαργύρου. Έχει την κυριότητα και διαχειρίζεται τα Μεταλλεία Κασσάνδρας που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα και περιλαμβάνουν τα μεταλλεία χρυσού στην Ολυμπιάδα και στις Σκουριές, καθώς και το μεταλλείο χαλκού-ψευδαργύρου στο Στρατώνι.
Πριν από το 2003, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας αποτελούσαν ιδιοκτησία της εταιρείας TVX Hellas ΑΕ, η οποία τα είχε εξαγοράσει από το ελληνικό Δημόσιο το 1995 έναντι της τιμής των 11 δισεκ. Δραχμών (περί τα 39,8 εκατ. ευρώ). Το 2003, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας μεταβιβάστηκαν από την TVX Hellas στο ελληνικό Δημόσιο έναντι 11 εκατ. ευρώ., ενώ την ίδια ημέρα, το ελληνικό Δημόσιο προέβη στην πώληση των εν λόγω μεταλλείων στην Ελληνικός Χρυσός έναντι 11 εκ. ευρώ, χωρίς προηγούμενη εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό.
Η Ελλάδα καθώς και η Ελληνικός Χρυσός ζήτησαν από το Γενικό Δικαστήριο της ακύρωση της απόφασης C(2011)1006 τελικό της Επιτροπής, με την οποία κηρύχθηκε ως παράνομη κρατική ενίσχυση η επιδότηση ύψους 15,34 εκ. ευρώ που χορηγήθηκε από τις ελληνικές αρχές στην Ελληνικός Χρυσός, η οποία συνίστατο σε παραχώρηση της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης της Κασσάνδρας έναντι τιμής χαμηλότερης της πραγματικής αγοραίας αξίας και στην απαλλαγή από τους φόρους για την πράξη αυτή και με την οποία διατάχθηκε η ανάκτηση του ποσού της επιδότησης, πλέον τόκων.
Με τη σημερινή του απόφαση το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει τις προσφυγές της Ελλάδας και της Ελληνικός Χρυσός.
Συγκεκριμένα, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι:
-        η Ελλάδα χορήγησε πλεονέκτημα στην Ελληνικός Χρυσός από μεταφορά κρατικών πόρων καθώς η μεταπώληση των μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός σε τιμή χαμηλότερης της αγοραίας τιμής, συνεπάγεται μείωση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση προς τα έσοδα που θα μπορούσε να έχει αποκομίσει, και συνεπώς, απώλεια πόρων,
-        η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου για τη μεταβίβαση της κυριότητας των μεταλλείων  συνιστά κρατική ενίσχυση καθώς συνεπάγεται τόσο πλεονέκτημα για την Ελληνικός Χρυσός όσο και απώλεια πόρων για τον κρατικό προϋπολογισμό,
-        η κρατική ενίσχυση παρείχε πλεονέκτημα στην Ελληνικός Χρυσός έναντι των ανταγωνιστών της, και αυτό συνεπαγόταν κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού και επηρεασμού του μεταξύ κρατών μελών εμπορίου,
-        η Ελλάδα εσφαλμένα υπογραμμίζει ότι η απαίτηση ανάκτησης 15.34 εκ. ευρώ κινδυνεύει να αναστείλει μια άμεση επένδυση αξίας 850 εκ. ευρώ, περιορίζοντας έτσι, αντί να τονώσει, την οικονομική ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό, σε μια περίοδο μείζονος οικονομικής κρίσης για τη χώρα καθώς η ενίσχυση δεν χορηγήθηκε ούτε για τις επενδύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, μήτε για την προστασία του περιβάλλοντος, μήτε για την απασχόληση,
-        η Ελλάδα, με την παρέμβασή της στην επίμαχη αγοραπωλησία, δεν περιόρισε τις απώλειες που θα είχαν προκύψει από την πλήρη παύση της λειτουργίας των μεταλλείων Κασσάνδρας,
-        η Επιτροπή ορθώς στηρίχθηκε στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων για την αποτίμηση των μεταλλείων Κασσάνδρας,
-        η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτίμησης κατά την εφαρμογή του κριτηρίου του ιδιώτη επενδυτή,
-        οι διαδικαστικές εγγυήσεις τηρήθηκαν απολύτως από την Επιτροπή, και,

-        η κατάργηση παράνομης ενίσχυσης διά της ανάκτησης της αποτελεί τη λογική συνέπεια της διαπίστωσης του παράνομου χαρακτήρα της,
Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν προσφυγής παράβασης που άσκησε η Επιτροπή το 2012, το ΔΕΕ αποφάνθηκε στις 17/10/2013 (υπόθεση C-263/12) ότι η Ελλάδα παραλείποντας να λάβει, εντός των ταχθεισών προθεσμιών, όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ανακτήσει από την Ελληνικός Χρυσός την ενίσχυση που χορηγήθηκε επ’ ευκαιρία της πώλησης, από το Ελληνικό Δημόσιο, ακινήτων και κρίθηκε παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά με την απόφαση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011, παρέβη τις υποχρεώσεις της.

Δεν υπάρχουν σχόλια :