Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Κανόνες για τα εργασιακά στα λιμάνια θέλει το Ε.Κ.


Τροπολογίες για την ενίσχυση της σταθερής εργασίας στις λιμενικές υπηρεσίες και την διασφάλιση της κατάρτισης του προσωπικού προωθεί στην πρόταση Κανονισμού για την πρόσβαση στις λιμενικές υπηρεσίες προωθεί ο ευρωβουλευτής Knut Fleckenstein με την εισηγητική έκθεσή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συζήτηση σε πρώτη ανάγνωση θα γίνει, την Τρίτη 8/3, στη σύνοδο της Ολομέλειας στο Στρασβούργο και από ένα μεγάλο «πακέτο» τροπολογιών, που παρουσιάστηκαν από ευρωβουλευτές και πολιτικές ομάδες στην Επιτροπή Μεταφορών εισάγονται στην Ολομέλεια συνολικά 136 τροπολογίες.


Ο κ. Fleckenstein, που είχε βρεθεί, πέρυσι το Μάιο, στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου των δημόσιων ευρωπαϊκών λιμανιών (ESPO), που είχε διοργανώσει ο ΟΛΠ, θεωρεί ότι οι κοινωνικές διατάξεις που διέπουν το εργασιακό καθεστώς του λιμένα δεν έχουν περιληφθεί σε αυτή την πρόταση Κανονισμού σε μεγάλο βαθμό και ήδη  συζητούνται στο πλαίσιο της επιτροπής κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ για τον τομέα των λιμένων, που ξεκίνησε τις εργασίες της στις 19 Ιουνίου 2013.

Ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί σημαντικό να τηρηθεί μια σαφής στάση κατά της περιστασιακής εργασίας και υπέρ καλύτερων συνθηκών κατάρτισης και ασφάλειας. Η συμμόρφωση προς τα εθνικά κοινωνικά πρότυπα προστίθεται ως ένα από τα ελάχιστα κριτήρια. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός ευρωβουλευτής με την τροπολογία υπ’ αριθμό 20 ζητάει να περιληφθούν τα εξής στο σχετικό κείμενο, που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
α) «Ο παρών κανονισμός (…) θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».  Και
β) «Σε περίπτωση που η σύναψη μιας σύμβασης παροχής λιμενικής υπηρεσίας δύναται να επιφέρει αλλαγή του φορέα παροχής λιμενικής υπηρεσίας, η αρμόδια αρχή θα πρέπει, σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικού, να απαιτήσει από τον επιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσίας να εφαρμόσει τις διατάξεις της οδηγίας 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων».

Ακόμα, για τα εργασιακά στα λιμάνια ο κ. Fleckenstein ζητάει με τις τροπολογίες υπ’ αριθμό 21 έως και 24  να περιληφθούν στη πρόταση Κανονισμού τα εξής:

1.    Η ρητή πρόβλεψη ότι τα κράτη μέλη «θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης σε κάθε εργαζόμενο στον λιμενικό τομέα», σημειώνοντας με έμφαση ότι «η εκπαίδευση των νεοπροσλαμβανομένων και η δια βίου εκπαίδευση του προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους λιμένες, την ποιότητα των υπηρεσιών και την ανταγωνιστικότητα των λιμένων της Ένωσης»
Ο εισηγητής θεωρεί ότι η σε επίπεδο Ένωσης τομεακή επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τους λιμένες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών προκειμένου να διασφαλιστεί εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας για τους εργαζόμενους στους λιμένες, να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους ατυχημάτων και να λάβει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες του τομέα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών και υλικοτεχνικών αλλαγών που επιβάλλουν οι απαιτήσεις των πελατών.
2.    «Τα κράτη μέλη, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές και να λάβουν μέτρα προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου και αφετέρου να αποφευχθούν επισφαλείς συνθήκες εργασίας, παρά τις διακυμάνσεις στη ζήτηση για εργατικό δυναμικό στους λιμένες».
3.    « Όλα τα μοντέλα οργάνωσης της εργασίας στους λιμένες τα οποία εξασφαλίζουν ποιοτικές θέσεις και ασφαλείς συνθήκες εργασίας θα πρέπει να υποστηρίζονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Οι όποιες αναγκαίες προσαρμογές θα πρέπει να προωθούνται μόνο μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αυτών».
4.    « Η αυτοματοποίηση και η τεχνολογική καινοτομία προσφέρουν τη δυνατότητα να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η ασφάλεια των λιμένων. Προτού εισάγουν σημαντικές αλλαγές, οι εργοδότες και τα σωματεία των εργαζομένων στους λιμένες θα πρέπει να συνεργάζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη εκπαίδευση και επανεκπαίδευση και να εξευρεθούν κοινές λύσεις για να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της εν λόγω προόδου επί της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και επί της απασχολησιμότητας».


Ακόμα, ο ευρωβουλευτής θεωρεί ότι λόγω της μεγάλης σημασίας της πλοήγησης, για την ασφάλεια των λιμενικών εργασιών, ο εισηγητής πιστεύει ότι η υπηρεσία αυτή δεν πρέπει να υπόκειται στις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ και γι’ αυτό έχει καταθέσει σχετική τροπολογία.

Όσον αφορά τα τέλη των υποδομών, ο εισηγητής έχει τροποποιήσει την πρόταση κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται στους διαχειριστικούς φορείς των λιμένων να καθορίζουν τα τέλη αυτόνομα, σύμφωνα με την επιχειρηματική στρατηγική τους.
Για τον σκοπό αυτόν, περιορίζει την εξουσία της Επιτροπής για την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στην ταξινόμηση πλοίων και καυσίμων.
Τα συστήματα ταξινόμησης πρέπει να χρησιμεύουν μόνον ως βάση για την παροχή διακυμάνσεων των τιμών, αλλά δεν θα πρέπει να θίγουν την ικανότητα του διαχειριστικού φορέα του λιμένα να καθορίζει αυτόνομα το ύψος των τελών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.
Επιπλέον, ο εισηγητής διευρύνει τα περιθώρια για εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του διαχειριστικού φορέα και των χρηστών του λιμένα, σε συμμόρφωση με ορισμένες βασικές αρχές διαφάνειας.

Ο ίδιος υποστηρίζει την ιδέα των κατάλληλων διαβουλεύσεων με τους χρήστες του λιμένα.
Ωστόσο, η ανταλλαγή αυτή συνιστά ήδη κοινή πρακτική σε πολλούς λιμένες.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφευχθεί μια ενιαία ρύθμιση, ενώ θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα για διαφορετικές ρυθμίσεις, εφόσον όλοι οι χρήστες συμμετέχουν επαρκώς σε διαβουλεύσεις.

Τέλος, ο Γερμανός ευρωβουλευτής αναφέρεται σε «ανεξάρτητη εποπτεία» και όχι σε ανεξάρτητη εποπτική αρχή προκειμένου να μετατοπίσει την έμφαση από την ίδια τη σύσταση της αρχής προς τα καθήκοντα που θα πρέπει να ασκεί μια τέτοια αρχή, δηλαδή την προσφορά ενός ανεξάρτητου μηχανισμού υποβολής καταγγελιών.
Είναι αναγκαίο όλοι οι χρήστες να είναι ενήμεροι και να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μια καταγγελία σε έναν ανεξάρτητο φορέα. Αποσαφηνίζει επίσης ότι υπάρχοντες φορείς μπορούν να αναλάβουν αυτό το έργο, χωρίς πρόσθετα διοικητικά βάρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια :