Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

«Θολές» αρμοδιότητες στη Δημόσια Αρχή ΛιμένωνΜε «θολές» αρμοδιότητες συστήνεται η νέα Δημόσια Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ), για την οποία προ καιρού είχαν υπάρξει καταγγελτικά δημοσιεύματα, δηλώσεις στελεχών της Αντιπολίτευσης και κυβερνητικές απαντήσεις, χωρίς να δικαιολογείται τόσος «θόρυβος».

Η σύσταση της Δ.Α.Λ και του Περιφερειακού Γραφείου- ΔΑΛ Πειραιά γίνεται με το σχέδιο νόμου για τη «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις», που έχει βάλει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Ναυτιλιακής Πολιτικής σε δημόσια διαβούλευση.

Με τα πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου επανασυστήνεται, ουσιαστικά, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ως Ανεξάρτητη Αρχή όπως ζητούσαν το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Αριστερά κατά τη σύστασή της, οπότε η Νέα Δημοκρατία είχε αποφασίσει και θεσμοθέτησε την ίδρυσή της ως υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Έτσι, πλέον, τα 9 μέλη του ΔΣ της Ρ.Α.Λ, όπως όλων των ανάλογων ανεξάρτητων αρχών, θα διορίζονται από τη Βουλή και όχι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Ωστόσο, ενώ υπάρχει μέριμνα ώστε να μην υπάρχει «ασυμβίβαστο» με τα καθήκοντά τους στη ΡΑΛ ειδικά του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Εισηγητών, τόσο στην διάρκεια όσο και πριν την έναρξη της θητείας τους ΔΕΝ λαμβάνεται καμία μέριμνα για ΜΕΤΑ τη λήξη της θητείας τους.

Πάντως, οι αποστολή της ΡΑΛ παραμένει, σε γενικές γραμμές, στην ίδια βάση καθώς ορίζεται ότι έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού.

Η  ΔΑΛ

Το νέο «φρούτο», όμως, είναι η Δημόσια Αρχή Λιμένων, η οποία μπορεί σε γενικές γραμμές να αναφέρεται ότι έχει «την εποπτεία των λιμένων», ωστόσο οι αρμοδιότητές της είναι πολύ «θολές»,  εξαρτώνται εν πολλοίς από τη Σύμβαση Παραχώρησης π.χ μεταξύ Δημοσίου και ΟΛΠ και έχει «άρωμα τακτοποίησης» εργαζόμενων στον ΟΛΠ και στον ΟΛΘ.

Είναι χαρακτηριστική η πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία:

•    Για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της ΔΑΛ συνιστώνται 30 θέσεις μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, με δυνατότητα αύξησης σε 50!

Παράλληλα, μπορούν να μεταταχθούν ή να μεταφερθούν ως υπεράριθμοι, εκτός οργανικών θέσεων, σε προσωποπαγείς θέσεις, σημερινοί εργαζόμενοι στον ΟΛΠ και στον ΟΛΘ, χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός και μάλιστα διατηρώντας ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα….

Από τις πρώτες 30 θέσεις οι:
(α) είκοσι πέντε (25) θέσεις θα είναι μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού
(β) πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
Επίσης, συνιστώνται επίσης τρεις (3) οργανικές θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

Ειδικά, για το προσωπικό του ΟΛΠ και του ΟΛΘ προβλέπεται ότι:
«Ελλείψει κενών οργανικών θέσεων, το μετατασσόμενο ή μεταφερόμενο Προσωπικό τοποθετείται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς και καταργούνται με την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού αυτού από την Υπηρεσία. Το προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται διατηρεί τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας στο φορέα από όπου προέρχεται θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει για ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος»

Οι αρμοδιότητες εκτός από γενικόλογες είναι και «θολές» ενώ φαίνεται ότι ορισμένα «καυτά» σημεία έχουν απαλειφθεί.

Για παράδειγμα, η «Καθημερινή» σε δημοσίευμά της στις 26/3, ανέφερε ότι υπήρχε προσχέδιο νόμου στο οποίο αναφερόταν ότι η ΔΑΛ «θα παρεμβαίνει στα εργασιακά, αφού ρητά αναφέρεται πως θα κρίνει τις προσπάθειες του ΟΛΠ για «τη διατήρηση όσο περισσότερων θέσεων εργασίας».

Τέτοια αναφορά, δεν υπάρχει πουθενά. Η μοναδική πρόβλεψη σε σχέση με τα εργασιακά εξαντλείται στο… αυτονόητο, καθώς προβλέπει ότι η ΔΑΛ «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της απονέμονται, στην επίτευξη των προγραμματικών στόχων του ελληνικού λιμενικού συστήματος, στους οποίους και περιλαμβάνονται:
(…) (ζ) η συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων της Ελληνικής Δημοκρατίας για την κατοχύρωση και τον έλεγχο εφαρμογής των εργασιακών δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών ελευθεριών στη λιμενική ζώνη με τη διατήρηση σε ισχύ των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, του Ν.2688/1999, όπου αυτός εφαρμόζεται, των κυρωθεισών από τη χώρα εφαρμοστέων Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και όλων των σχετικών εφαρμοστέων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.
Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης από τη ΔΑΛ οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω αναφερόμενων νομοθετημάτων ενημερώνονται αμελλητί οι αρμόδιες ενωσιακές και εθνικές αρχές».

 Άλλες χαρακτηριστικές αρμοδιότητες της ΔΑΛ είναι:
•   η προστασία του περιβάλλοντος εντός των Λιμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
•     η αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών από τους φορείς διαχείρισης λιμένων σε πλοία, επιβάτες και φορτία, σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης διάκρισης, με την επιφύλαξη του κατ’ εξαίρεση επιτρεπτού τέτοιας διάκρισης, στο μέτρο που προβλέπεται ειδικά από τη Σύμβαση Παραχώρησης και σύμφωνα με την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία
•     η αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων στους χρήστες και το κοινό υπηρεσιών εντός των Λιμένων, σε συνεργασία με τη ΡΑΛ και τη ΓΓΛΠΝΕ

Ειδικά, για τη ΔΑΛ Πειραιά το νομοσχέδιο αναφέρει τα εξής:

Συνιστάται Περιφερειακό Γραφείο ΔΑΛ Πειραιά (ΔΑΛ-Π) με έδρα στο Δήμο Πειραιά. 
Με απόφαση του Σ.Δ. επικεφαλής της ΔΑΛ-Π ορίζεται μέλος ή υπάλληλος της ΔΑΛ.
 

Η ΔΑΛ-Π αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, τα καθήκοντα και το κόστος συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου 2881/2001 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ‘Α 16/2001) αναφορικά με τον Λιμένα Πειραιά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 της Σύμβασης Παραχώρησης και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, η ΔΑΛ-Π ασκεί όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και ευχέρειες, που περιέρχονται ειδικά στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει του νόμου που κυρώνει τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» (ΟΛΠ Α.Ε.), εφόσον αυτή δεν απονέμεται με άλλη διάταξη νόμου ή απόφαση του Υπουργού αυτού σε άλλον φορέα.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του παρόντος, δύναται να εξειδικεύονται κατά περιεχόμενο οι ως άνω αρμοδιότητες. Η παράλειψη έκδοσης της απόφασης αυτής δεν κωλύει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
5. Περαιτέρω, η ΔΑΛ-Π:
α) εισηγείται στο Διοικητή της ΔΑΛ τις απαραίτητες συστάσεις και υποδείξεις για τα κατάλληλα να ληφθούν μέτρα σχετικά με κάθε θέμα του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου, που αφορά στο Λιμένα Πειραιά.
β) εισηγείται στο Σ.Δ. της ΔΑΛ τη διατύπωση γνώμης προς τη ΡΑΛ και τη ΓΓΛΛΠΝΕ, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήματος, για οποιοδήποτε από τα θέματα του άρθρου 21 του παρόντος που αφορά στο Λιμένα Πειραιά.
γ) εκπροσωπεί το Λιμένα Πειραιά σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, συνεργάζεται και ανταλλάσσει απόψεις με αντίστοιχες Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
δ) γνωστοποιεί αμελλητί στο ΤΑΙΠΕΔ κάθε στοιχείο, το οποίο σχετίζεται με την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου στον ΟΛΠ ΑΕ
ε) συνεργάζεται με κάθε αρμόδια Αρχή του Ελληνικού Δημοσίου για την εκπλήρωση των σκοπών και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται και άλλα Περιφερειακά Γραφεία της Δ.Α.Λ. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας, η έδρα, η κατά τόπον αρμοδιότητα, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες κάθε Περιφερειακού Γραφείου. Στα Περιφερειακά Γραφεία προΐστανται μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης ή υπάλληλοι της Δ.Α.Λ., που ορίζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


 
Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις

Δεν υπάρχουν σχόλια :